1. Geldigheid

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen. En overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.

 2. Aanbiedingen

  Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden.

  Hieraan kan koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbe­houdende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valuta ­verhouding.

 3. Overeenkomsten

  Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 4. Levering

  De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats, van waaruit door of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is.

  Alle transportkosten zijn voor rekening van koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor koper.

  Koper dient binnen 7 dagen na terbeschikkingstelling de goederen af te nemen.

  Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op de koper, waarbij wij zijn bevoegd tot opslag elders, op zijn kosten.

  Indien koper de goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder in gebreke stelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

  Te allen tijde hebben wij het recht van koper te verlangen dat wij zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld.

  Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen, indien koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

 5. Overmacht

  In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zo lang als de overmacht toestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepres­teerde.

  Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmeren­de maatregelen zo van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machinescha­de, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen,

  Sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

  Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

 6. Aansprakelijkheid

  Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Een en ander laat onverlet hetgeen als dwingend recht in wettelijke bepalingen is neergelegd.

  Terzake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks   ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.

  Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer …% van de factuurprijs overschrijden.

 7. Garantie

  Onze garantie indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen (tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is).
  In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk.
  Betreft de fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor koper, met ons als intermediair.
  Koper verplicht zich onze garantie inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar te maken.

 8. Eigendomsbehoud

  Zolang geen volledige betaling van het ons uit welken hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijkt het geleverde ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren. Verkeert koper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terugnemen.

 9. Reclame

  Reclame dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard.

  Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 5 dagen na ontvangst der factuur. Zij geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

 10. Betaling

  Betaling dient te geschieden direct na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge Wet en overeenkomst.

  In geval van niet-tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidrente ad 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum.

  Indien wij ons genoodzaakt zien het incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijk als buitengerechtelijke incassokosten geheel voor reke­ning van de koper, die geacht wordt ermede akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 200,- één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

 11. Geschillen

  Bevoegd tot het kennis nemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de   Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de Rechter van de woonplaats van de koper te adiëren.